คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

KU OpenHouse 2019 และตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24

ดร.นงค์ลักษณ์ เหลาพรม อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตจากหน่วยงานต่างๆ ของวิทยาเขตฯ

เข้าร่วมจัดกิจกรรม KU OpenHouse 2019 และตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 และวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตร การให้บริการแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้ปกครอง เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ซึ่งกิจกรรมในงานจัดให้มีการแสดงนิทรรศการของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ทั้งของรัฐบาลและเอกชน

#KUSE

#KUSEKUCSC

#KasetsartUniversityScienceandEngineering