คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระบบให้น้ำพร้อมปุ๋ยในโรงเรือนและการแปรรูปสมุนไพรไทย

โครงการบูรณาการบริการวิชาการ ประจำปี 2562 เรื่อง ระบบให้น้ำพร้อมปุ๋ยในโรงเรือนเพาะปลูกต้นกล้าพริกและการแปรรูปสมุนไพรไทย

โดยฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ บ้านโนนศาลา หมู่ 12 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรใช้ความรู้ ความสามารถเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และนำมาบูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจัยนำไปพัฒนางานบริการวิชาการ อันมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างกว้างขวางอย่างยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ อรัญ ประกอบสัญท์