คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการ International Corporative Camp (ICE Camp 2019)

โครงการ International Corporative Camp (ICE Camp 2019) สำหรับนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ร่วมด้วยนิสิตจาก National Central University ประเทศ Taiwan จำนวน 5 คน

จำนวนระยะเวลา 1 เดือน ในระหว่างวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ตามที่ภาควิชาฯ ได้จัดให้มีการฝึกงานสหกิจศึกษาเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ของภาควิชาฯ โดยในปีที่ผ่านมามีนิสิตเข้าร่วมการฝึกงานสหกิจศึกษาดังกล่าวนี้เป็นจำนวนมาก และภาควิชาฯ ได้จัดส่งนิสิตไปทำการฝึกงานสหกิจศึกษาในหน่วยงาน/บริษัทของคนไทยและบริษัทชาวต่างชาติ ทั้งหน่วยงาน/บริษัทในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งนิสิตจะต้องใช้ทักษะด้านภาษาเป็นอย่างมาก

ดังนั้น ภาควิชาฯ จึงจัดกิจกรรมเตรียมสหกิจศึกษานานาชาติ โดยมีระยะเวลาเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษาเป็นเวลา 1 เดือน เพื่อเตรียมทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลาง โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจากคณาจารย์ของภาควิชาฯ และจากประเทศไต้หวัน (อาสาสมัครชาวต่างชาติ จำนวน 5 คน) ถือเป็นการเตรียมความพร้อมของนิสิตในด้านการเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวต่างชาติ การทำงานร่วมกันบุคคลอื่น และการสร้างทัศนคติที่ในการฝึกงานสหกิจศึกษา รวมทั้งเพื่อให้นิสิตได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ