คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิสิตวิศวกรรมอุตสาหการชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ขอแสดงความยินดียิ่ง กับ

 

นายอธิวัฒน์ ธันย์วัชรมงคล นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ

 

ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา จังหวัดสกลนคร

ทั้งนี้ จะได้รับรางวัลอย่างเป็นทางการในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562

 

ตามที่จังหวัดสกลนครร่วมกับคณะกรรมการกองทุนหนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนครและมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

ในหัวข้อ “สกลนคร … เย็นศิระ เพราะพระบารมี”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรงพระกรุณาสืบสาน ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยได้นำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนในการพัฒนา ท้องถิ่นเพื่อประโยชน์แก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า