คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการค่ายวิชาการสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม KU SMTE camp 2019

โครงการค่ายวิชาการสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม KU SMTE camp 2019

โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมได้แก่

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย จ.หนองคาย

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร จ.อุดรธานี

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จ.อุดรธานี

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จ.หนองคาย

โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา จ.อุดรธานี

 

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้จัดโครงการค่ายวิชาการสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม KU SMTE camp 2019

ในวันอังคารที่ 16 และวันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เป็นการเสริมสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้นักเรียนนำความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการดำเนินชีวิต ในการค้นคว้าความรู้ แก้ปัญหา และเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตทั้งของตนเองและผู้อื่น ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและข้อจำกัดทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เพียงพอสำหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งยังเพื่อให้นักเรียนและอาจารย์ของโรงเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย และก่อเกิดความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาหรืองานวิจัยต่อไปในอนาคต

หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ดร.ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ