คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พิธีทำบุญตักบาตรประจำเดือนเฉลิมพระเกียรติ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๔๙ น. ณ อาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จะจัดงานพิธีทำบุญตักบาตรประจำเดือนเฉลิมพระเกียรติ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยฝ่ายรับเข้าและกิจการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบ

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (๔ กรกฎาคม) ทั้งยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และประชาชนทั่วไป ได้ทำบุญตักบาตร ไหว้พระสวดมนต์ ฟังพระเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนา อันเป็นการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำบุญ และการประพฤติตามหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามนี้ต่อไป