คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 8.00 - 10.00 น. ณ ลานพระพิรุณทรงนาค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนากายภาพให้เกิดความสวยงาม คืนระบบนิเวศน์กลับคืนสู่ธรรมชาติ สร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน และเพื่อให้บรรยากาศภายในวิทยาเขตฯ เกิดความสวยงาม ร่มรื่น รวมทั้งยังถือเป็นการดูแล บำรุงรักษา ใส่ปุ๋ยต้นไม้ที่ปลูกแล้วให้มีการเจริญเติบโตอีกทางหนึ่งด้วย