คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เยือน NARO ประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ

อ.อมรเดช นวลมณี หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เป็นตัวแทนคณะฯ เข้าร่วมโครงการเยือน National Agricultural and Food Research Organization (NARO) และ Institute of Agricultural Machinery, NARO (IAM/NARO) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ

ร่วมกับกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย พร้อมด้วยคณบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์จากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม

ในระหว่างวันพุธที่ 3 ถึงวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2562

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อริเริ่มโครงการ กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ และวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ National Agricultural and Food Research Organization (NARO) รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยในสาขาเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์