คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค่ายทะลุฟ้านนทรีอีสาน ปี 2562

โครงการค่ายฝึกพัฒนาสภาพการทำงานร่วมแบบเปิดกว้าง (ค่ายทะลุฟ้า นนทรีอีสาน) โดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

วันอังคารที่ 9 ถึงวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

รูปแบบโครงการ

- เป็นการจัดกิจกรรมในหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

- จัดค่ายที่ อาคาร 7 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ใช้ระยะเวลา 5 วัน โดยค่ายจะสิ้นสุดก่อนเปิดภาคต้น ปีการศึกษา 2562

- นิสิตกลุ่มเป้าหมายคือ นิสิตชั้นปีที่ 2 จำนวน 80 คน โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 3 ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงค่ายจำนวน 40 คน

- กิจกรรมแยกเป็น 3 ช่วง เช้า-บ่าย-ค่ำ ช่วงละ 3 ชั่วโมง

- กิจกรรมของนิสิต เน้นในลักษณะทำงานเป็นทีม ทีมละ 4-6 คน โดยให้นิสิตจัดกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นต้นแบบรายวิชาที่สงเสริมการเรียนรู้ระหว่างกันในลักษณะเครือข่ายการเรียนรู้ของนิสิตในการเสริมสร้าง ทักษะการ โปรแกรมของนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 และเพื่อเป็นการลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 01219211 ค่ายฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์ ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายเรียนรู้ระหว่างนิสิตของนิสิตและละลายพฤติกรรมของนิสิต เป็นการดำเนินการในรายวิชา 012019211 ค่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ทำให้นิสิตมีทัศนคติที่ดีต่อการเขียนโปรแกรม และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิสิตด้วยกันและนิสิตในภาควิชาฯ

หัวหน้าโครงการ อ.ศุษมา โชคเพิ่มพูน