คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พิธีวางพานพุ่มและถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของคณะฯ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 8.30 - 10.00 น. ณ ห้องระพีสาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

โดยมี ดร.วัชรพงษ์ อินทวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตฯ ผู้บริหาร คณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตจากทุกหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ ที่ทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ในการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพื่อประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ อันเป็นคุณูปการอย่างยิ่ง