คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิสิตวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ ชลบุรี-ระยอง

นิสิตวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ศึกษาดูงาน ณ หน่วยงานต่างๆ จำนวน 7 แห่ง ในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง
ดังนี้
1.บริษัท จาโตโค (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรี
2.BMW จังหวัดระยอง
3.Gistda จังหวัดชลบุรี
4.GJS จังหวัดชลบุรี
5.บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด จังหวัดชลบุรี
6.บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี
7.บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรี
ในระหว่างวันอาทิตย์ที่ 2 ถึงวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2562
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อให้นิสิตได้ประสบการณ์ในการศึกษาอุตสาหกรรมจริงที่เกี่ยวข้องกับสายงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ
2.เพื่อให้เกิดการพบปะพูดคุย ทำกิจกรรมร่วมกัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ประกอบการ นิสิตปัจจุบัน อาจารย์ และบุคลากรในภาควิชา
3.เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนิสิต
4.เพื่อให้ผู้ประกอบการได้แนะแนวและแนะนำแนวทางประกอบอาชีพในสายงานวิศวกรรมอุตสาหการ