คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิสิตวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครพนม

นิสิตวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ศึกษาดูงาน ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย​ สถานีไฟฟ้าแรงสูง​ 1​ สกลนคร​ และ​ สำนักงานโครงการก่อสร้างชลประทานขนาดกลาง จังหวัดนครพนม

ในระหว่างวันอังคารที่ 28 และวันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2562

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตแบบนอกกรอบการศึกษา

2.เพื่อส่งเสริมให้นิสิตสามารถศึกษาด้วยตนเองและสามารถขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านต่างๆ จากสถานประกอบการเชิงวิศวกรรมไฟฟ้า ให้สร้างมาตรฐานเชิงวิชาการในอนาคตได้

3.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตให้เข้าใจถึงทฤษฎี และการเรียนรู้ในศาสตร์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

4.นิสิตเข้าใจถึงมารยาทและจรรยาบรรณของวิศวกรในการทำงาน

5. สร้างความเข้าใจที่ชัดเจนและถูกต้องในการปฏิบัติงานร่วมกันอันเป็นการสร้างสัมมาทิฐิให้เกิดขึ้นกับนิสิต และบุคลากร