คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความร่วมมือกับ Sichuan University และ Chengdu University,China

ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก คณบดี และ ดร.ปิยนุช ใจแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เดินทางเข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (Sichuan University และ Chengdu University)

ร่วมกับอธิการบดี และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระหว่างวันอังคารที่ 4 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2562

พร้อมทั้งร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Sichuan University และ Chengdu University