คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิสิตฝึกงาน ณ NPUST ประเทศไต้หวัน ปี 2562 : KUSE SUMMER CAMP 2019

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษา (ฝึกงาน) ณ National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) ประเทศไต้หวัน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2562

จำนวน 7 คน ดังนี้

1.นางสาวขวัญชนก สุขรมย์ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา

2.นายธนวัฒน์ สารีโท หลักสูตรวิศวกรรมโยธา

3.นายวัฒนานนท์ อินทเนตร หลักสูตรวิศวกรรมโยธา

4.นางสาวนวรัตน์ วาชัยศรี หลักสูตรวิศวกรรมโยธา

5.นายอัมรี สาแมง หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

6.นางสาวอันดามัน สุทธิบุตร หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

7.นางสาวชนิดา แพทย์สูงเนิน หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอน และเพื่อศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรม ภาษา ตลอดจนเผยแผ่วัฒนธรรมไทย รวมทั้งปรับตัวเข้ากับสังคมและเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม และการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ฝึกการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนต่างชาติ ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ฝึกความเป็นผู้นำ และเพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีความรับผิดชอบมากขึ้น ความอดทน รู้จักแก้ปัญหา เพื่อนำมาพัฒนาตนเองและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะทางด้านภาษา และประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานในต่างประเทศให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้วยการร่วมทำกิจกรรมทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ