คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิสิตฝึกงาน ณ NCU ประเทศไต้หวัน ปี 2562 : KUSE SUMMER CAMP 2019

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษา (ฝึกงาน) ณ National Central University (NCU) ประเทศไต้หวัน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ดังนี้

 

นิสิตหลักสูตรวิศวกรรมโยธา เข้าฝึกงาน ณ Department of Civil Engineering จำนวน 3 คน ได้แก่

1.นายกรกช ธัญญเจริญ 2.นางสาวกิรณา ภาวนากร 3.นางสาวไอยลดา โพดนิ่ม

 

นิสิตหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าฝึกงาน ณ College of EECS (College of Electrical Engineering & Computer Science) จำนวน 2 คน ได้แก่

1.นางสาวภัทรพร ศิลปะรายะ 2.นายภาณุมาตร์ นิโรภาส

 

นิสิตหลักสูตรเคมีประยุกต์ เข้าฝึกงาน ณ College of EECS (College of Electrical Engineering & Computer Science) จำนวน 1 คน ได้แก่ นางสาววรกานต์ นามบุตร

 

นิสิตหลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ เข้าฝึกงาน ณ College of EECS (College of Electrical Engineering & Computer Science) จำนวน 1 คน ได้แก่ นางสาวชัญญานุช อินทวงศ์

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอน และเพื่อศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรม ภาษา ตลอดจนเผยแผ่วัฒนธรรมไทย รวมทั้งปรับตัวเข้ากับสังคมและเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม และการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ฝึกการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนต่างชาติ ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ฝึกความเป็นผู้นำ และเพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีความรับผิดชอบมากขึ้น ความอดทน รู้จักแก้ปัญหา เพื่อนำมาพัฒนาตนเองและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะทางด้านภาษา และประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานในต่างประเทศให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้วยการร่วมทำกิจกรรมทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ