คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการรักษ์ KUSE (ประชุมและอบรมสัมมนานอกสถานที่) ประจำปี 2562

โครงการรักษ์ KUSE (ประชุมและอบรมสัมมนานอกสถานที่) ประจำปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม - วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2562 (สกลนคร-เกาะกูด จังหวัดตราด)

วัตถุประสงค์

1.ประชุม อบรมสัมมนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระดมแนวความคิดเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันภายใน ภายนอกคณะฯ โดยนำผลวิเคราะห์ไปหาแนวทางการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะฯ ต่อไป

2.ร่วมกันปรับปรุง แก้ไข และหาแนวทางการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะฯ ต่อยอดการดำเนินงาน ของคณะฯ ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้มีความเหมาะสมกับบริบทการเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยปัจจุบัน สามารถรองรับการเปิดสู่โลกของกลุ่มประเทศอาเซียน

3.จัดกิจกรรมร่วมกันนอกสถานที่ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์สำหรับบุคลากรในด้านสังคมและวัฒนธรรม และภาษาที่แตกต่างกัน ร่วมกันทำบุญและกิจกรรมต่างๆ นอกสถานที่ ซึ่งจักได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษาและการเรียนการสอนในหน่วยงานของนิสิตให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด ทั้งยังศึกษาหาประสบการณ์ในการจัดการศึกษาของหน่วยงานภายนอก และนำมาเปรียบเทียบและประยุกต์ใช้ในหน่วยงานอย่างมีคุณภาพต่อไป

4.สร้างทักษะการทำงานเป็นทีม มีความสามัคคีและนำความรู้และความเข้าใจมาใช้ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและชัดเจน และสามารถใช้เป็นข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง พัฒนางานอาชีพ โดยเฉพาะการพัฒนาคณะให้มีความก้าวหน้าต่อไป