คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประชุมหารือการปรับปรุงกระบวนงาน

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

โดย ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก คณบดี พร้อมด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา ตัวแทนคณาจารย์และบุคลากร

ร่วมประชุมหารือการปรับปรุงกระบวนงานด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัยและการบริการวิชาการ การดำเนินงานของคณะฯ ตามโครงการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับคณะฯ

ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องพรรณานิคม อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 7)