คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แสดงความยินดีนิสิตจาก สปป.ลาว สำเร็จการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับผู้ปกครองของนิสิต Nalinthorn Dilaphon สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา และผู้ปกครองมอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณต่อคณาจารย์ บุคลากรของคณะฯ ที่ดูแลนิสิตเป็นอย่างดีจนสำเร็จการศึกษา

ซึ่งบัณฑิตหมาดๆ ของเราคนนี้ กลับไปที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้งานทำทันที!!! ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง