คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.อัญชสา ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการวิทยุ อสมท.สกลนคร

รศ.ดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการวิทยุกระจายเสียง อสมท.สกลนคร ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2562

เรื่อง รถขนวัสดุในฟาร์มขับเคลื่อนระบบไฮบริดส์ ด้วยเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในและระบบไฟฟ้า 3 เชื้อเพลิง 

ซึ่งเป็นรายการเดี่ยว 30 นาที ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 11.00 - 11.30 น.

 

หมายเหตุ :- รถขนวัสดุในฟาร์มขับเคลื่อนระบบไฮบริดส์ ด้วยเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในและระบบไฟฟ้า 3 เชื้อเพลิง เป็นผลงานของอาจารย์และนิสิตวิศวกรรมเครื่องกล ที่ได้รับรางวัลงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 ได้รับรางวัลผลงานระดับเหรียญทองแดง โดย นายสมพร ปาวะรี นายชัยทวี ศรีสุราช นายพิศุทธ์ ผาสุข นายเจษฎา พ่อธานี นายณัฐดนัย พงษ์ไพบูลย์ นายอนุสรณ์ ภิรมย์ ทีมอาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ พานโคกสูง อาจารย์ ดร.อมลิน ต้องกระโทก

จากการนำเสนอผลงาน ในโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562 ระดับอุดมศึกษา” ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา BITEC Bangkok International Trade & Exhibition Centre ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)