คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิสิตสหกิจศึกษา ณ Tamkang University ประเทศไต้หวัน

นายจิรโชติ พรหมสาขา ณ สกลนคร นิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และ นายพัชรพล เฉลิมวิทยานนท์ นิสิตหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษา (สหกิจศึกษา) ณ College of Engineering, Tamkang University (TKU) ประเทศไต้หวัน

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ.2562

ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการฝึกงานสหกิจศีกษาในโครงการ The TEEP@AsiaPlus program โดยได้เข้าไปในห้องปฏิบัติการเพื่อวิจัยด้าน IOT (Internet Of Thing) และ หุ่นยนต์ขนาดเล็ก ทั้งนี้ Tamkang University ได้สนับสนุนทุนฝึกงานเป็นค่าที่พักและค่าครองชีพ และคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ก็ได้สนับสนุนทุนฝึกงานเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยเช่นกัน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอน และเพื่อศึกษาเรียนรูวัฒนธรรม ภาษา ตลอดจนเผยแผ่วัฒนธรรมไทย รวมทั้งปรับตัวเข้ากับสังคมและเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม และการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ฝึกการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนต่างชาติ ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ฝึกความเป็นผู้นำ และเพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีความรับผิดชอบมากขึ้น ความอดทน รู้จักแก้ปัญหา เพื่อนำมาพัฒนาตนเองและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะทางด้านภาษา และประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานในต่างประเทศให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้วยการร่วมทำกิจกรรมทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ