คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณบดีให้สัมภาษณ์ ร่วมรายการกับ อสมท.สกลนคร

ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการวิทยุกระจายเสียง อสมท.สกลนคร เรื่อง การกำจัดขยะอินทรีย์ชุมชนด้วยหนอนแมลงวันลายและการเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลายเพื่อเป็นอาหารสัตว์โปรตีนสูง

ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2562

ซึ่งเป็นรายการเดี่ยว 30 นาที ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 11.00 - 11.30 น.

 

หมายเหตุ :- โครงการโครงการผลิตภัณฑ์จากหนอนแมลงวันลาย บ้านโนนศาลา เป็นความร่วมมือกันระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กับชาวบ้านในบ้านโนนศาลา ม.12 อ.เมือง จ.สกลนคร หลังจากที่ได้ค้นพบคุณสมบัติพิเศษของหนอนแมลงวันลายในการย่อยสลายขยะอินทรีย์ และได้ทำการทดลองเลี้ยงจนได้รับผลสำเร็จเบื้องต้น ก่อนที่จะนำเสนอโครงการต่อมหาวิทยาลัยฯ เพื่อร่วมพัฒนาต่อยอดและสนับสนุนทางด้านวิชาการ จนกระทั่งนำมาสู่โครงการความร่วมมือระหว่างชาวบ้านและมหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนเงินทุนให้กับโครงการ จนนำมาสู่การจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะอินทรีย์ชุมชน

ผู้ร่วมงานค้นคว้าวิจัยโครงการดังกล่าว ได้แก่นายรามินทร์ ศรีโยหะ ผู้ช่วยงานวิจัย และ นายอำพร วงศ์ยะมะ ผู้ใหญ่บ้านโนนศาลา ม.12 อ.เมือง จ.สกลนคร โดยมีที่ศูนย์ค้นคว้าวิจัย ณ บ้านโนนศาลา ในการใช้หนอนแมลงวันลายกำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือน นอกจากจะได้ประโยชน์จากการกำจัดขยะแล้ว ยังได้ปุ๋ยอินทรีย์ที่เกิดจากการย่อยสลาย ขณะที่หนอนตัวเต็มวัยก็นำไปเป็นอาหารสัตว์ เช่น ไก่ หรือปลา ที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ได้ ทำให้ประหยัดเงินจากการซื้อหัวอาหารได้

โครงการนี้มุ่งเน้นที่สองอย่างคือปุ๋ยอินทรีย์จากการย่อยสลายขยะของหนอนแมลงวันลาย ที่สามารถย่อยได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถนำไปแปรรูปได้หลากหลายด้วย และเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย จากการเลี้ยงหนอนแมลงวันเพื่อขายเป็นอาหารสัตว์ แต่หากในอนาคตมีการเลี้ยงกันมากไม่มีตลาดขายหนอนแมลงวันลายก็ยังมีประโยชน์ในการช่วยกำจัดขยะในครัวเรือน และเป็นอาหารสัตว์ของเกษตรกรในชุมชนได้อีกด้วย

 

FB โครงการผลิตภัณฑ์จากหนอนแมลงวันลาย บ้านโนนศาลา https://www.facebook.com/โครงการผลิตภัณฑ์จากหนอนแมลงวันลาย-บ้านโนนศาลา-105802050142756/