คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิสิตต่างชาติจากอินเดีย Computer and Communication Engineering เข้าฝึกงาน

Mr.Meet Ganpatlal นักศึกษาสาขา Computer and Communication Engineering จากประเทศ India

เข้าฝึกงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ภายใต้การดูแลของ ดร.นิตยา เมืองนาค อาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

ระหว่างวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม ถึงวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562 เป็นระยะเวลา 2 เดือน 20 วัน ในโครงการ IAESTE Thailand ประจำปี 2562

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับสถาบันการศึกษา องค์กร และ/หรือหน่วยงานในต่างประเทศ เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยฯ ไปสู่นานาประเทศ ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้อาจารย์และบุคลากร รวมทั้งนิสิตได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ดีกับต่างประเทศ เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ เกิดการพัฒนาตนเอง ความรับผิดชอบ การเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี นอกจากนี้ เพื่อก่อเกิดความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนนิสิตระดับปริญญาตรีเพื่อการถ่ายโอนหน่วยกิต การส่งเสริมการผลิตบทความทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการแข่งขันเชิงวิชาการนานาชาติในอนาคตได้

 

หมายเหตุ :- โครงการ IAESTE เป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคประจำประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience : IAESTE Thailand) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาอันเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญยิ่ง ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งในด้านวิชาชีพและทักษะภาษาต่างประเทศดีขึ้น เพื่อสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ในปัจจุบัน