คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิสิตจาก University of Bordeaux สาธารณรัฐฝรั่งเศส เข้าฝึกงาน

MS.ALEXANDRA SABOGAL นิสิตแลกเปลี่ยนต่างชาติจาก University of Bordeaux สาธารณรัฐฝรั่งเศส

เข้าฝึกงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ภายใต้การดูแลของ ผศ.ดร.วัจน์วงค์ กรีพละ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน ถึงวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2562

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับสถาบันการศึกษา องค์กร และ/หรือหน่วยงานในต่างประเทศ เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยฯ ไปสู่นานาประเทศ ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้อาจารย์และบุคลากร รวมทั้งนิสิตได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ดีกับต่างประเทศ เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ เกิดการพัฒนาตนเอง ความรับผิดชอบ การเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี นอกจากนี้ เพื่อก่อเกิดความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนนิสิตระดับปริญญาตรีเพื่อการถ่ายโอนหน่วยกิต การส่งเสริมการผลิตบทความทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการแข่งขันเชิงวิชาการนานาชาติในอนาคตได้