คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ร่วมกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมที่ 1 ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ เวลา 6.00 น. ณ ศาลา MBA ถนนวปรอ.366 เข้ามายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

กิจกรรมที่ 2 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เวลา 7.30 น. ณ ลานพระพิรุณทรงนาค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

โดยมี ดร.วัชรพงษ์ อินทวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตฯ เป็นประธานกิจกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน