คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พิธีรับทุนพระราชทานรางวัลเรียนดีใน "ทุนภูมิพล" ปีการศึกษา 2561

ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เข้าร่วมพิธีรับทุนพระราชทานรางวัลเรียนดีใน "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 11.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

โดยมีนิสิตของคณะฯ เข้ารับรางวัลจำนวน 5 คน ดังนี้

1. นายเกียรติชัย ภูเวียงแก้ว คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.98

2. นางสาววรัญญา ฤทธิธรรม คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.91

3. นายรัฐพล ดวงจันทร์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.84

4. นายชลทวี นาทวีไพโรจน์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.71

5. นางสาวกาญจนิจนันท์ ภาวินิจ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.66

ทั้งนี้ ทุนพระราชทานรางวัลเรียนดีใน "ทุนภูมิพล" เป็นรางวัลเรียนดีสำหรับนิสิตที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในชั้นปีที่ 2 ของคณะฯ ใน 5 อันดับแรก