คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ

ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของคณะฯ

เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๔ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในวันอังคารที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐-๑๐.๓๐ น. ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๔)

โดยมี ดร.วัชรพงษ์ อินทวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตฯ เป็นประธานในพิธี

พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของวิทยาเขตฯ เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ