คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิสิตนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ด้านคอมพิวเตอร์

ดร.นิตยา เมืองนาค อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

นำนิสิตในที่ปรึกษาโครงงานระดับปริญญาตรีเข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการประเภทโปสเตอร์

จำนวน 2 ผลงาน ดังนี้

1.นายธนกฤต ปรีชาอมรกุล 
นำเสนอหัวข้อ : Line Messaging API integrated Semi-Automatic Conversational Agent for Notification System

2.นายพรชัย คำวังชัย 
นำเสนอหัวข้อ : An Ideal Voice-Controlled Smart Home enables Daily Life with Internet of Things
ซึ่งได้รับรางวัล Good poster 

ในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7 (The 7th ASEAN Undergraduate Conference in Computing - AUCC 2019)

วันศุกร์ที่ 22 ถึงวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 

"Building skill outside classroom, once in your student life..."