คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ได้จัดโครงการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และปีที่ 4

ในวันศุกร์ที่ 15 ถึงวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ เสริมสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ รวมทั้งให้นักเรียนนำความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการดำเนินชีวิต ในการค้นคว้าความรู้ แก้ปัญหา และเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตทั้งของตนเองและผู้อื่น ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและข้อจำกัดทางวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ เพียงพอสำหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งยังเพื่อให้นักเรียนและอาจารย์ของโรงเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย และก่อเกิดความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาหรืองานวิจัยต่อไปในอนาคต

หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ