คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ณ ม.จำปาสัก สปป.ลาว

ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

พร้อมด้วย ดร.พิทักษ์ ปักษานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ปิยนุช ใจแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.สุภาพ กัญญาคำ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและติดตามสานต่อความร่วมมือระหว่างกัน

ในระหว่างวันจันทร์ที่ 18 ถึงวันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้รับหนังสือเชิญจากมหาวิทยาลัยจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการเข้าพบปะเพื่อหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอนและแนวทางการพัฒนาระหว่างบุคลากรและนิสิต ตาม MOU มหาวิทยาลัยจำปาสัก และติดตามสานต่อความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งในด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ

ทั้งยังเพื่อสร้างความร่วมมือในส่วนของ Electrical and Computer Engineering Department ในด้านการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ทั้งรายวิชา Laboratory and Lecture เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรและนิสิต หารือแนวทางในการพัฒนาภาควิชาร่วมกัน

และนอกจากนี้ยังเพื่อติดตั้งและฝึกอบรมการใช้ชุดทดลองวิชาปฏิบัติการ ซึ่งภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์จักนำชุดทดลองในรายวิชา Application Motor and Machine เบื้องต้นไปมอบให้มหาวิทยาลัยจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมด้วยติดตั้ง สาธิต และอบรมการใช้งาน มอบคู่มือการปฏิบัติการเพื่อนำไปใช้งานต่อไป