คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะฯ ประจำปี 2562 (14-16 มี.ค.2562)

โครงการกิจกรรมย่อยที่ 1 ทบทวนโครงร่างองค์กร การประเมินตนเอง และการวิเคราะห์ระบบงาน ภายใต้โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562

โดยคณบดี รองคณบดี และฝ่ายนโยบายและแผน คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

วันพฤหัสบดีที่ 14 ถึงวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนโครงร่างองค์กรของคณะฯ เพื่อทบทวนการประเมินตนเอง และกำหนด KPI หลักในหมวดผลลัพธ์การดำเนินงาน และเพื่อทบทวนการวิเคราะห์ระบบงาน และจัดทำแผนปรับปรุงตนเอง เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพการบริหารงานของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด ให้มีทิศทางที่ชัดเจน อีกทั้งเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และเตรียมความพร้อมรองรับการบริหารงานตามประเด็นยุทธศาสตร์เชิงรุกของคณะฯ ให้ดำเนินไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ โดยผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เกิดการการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศ

 

หัวหน้าโครงการ ผศ.ต่อศักดิ์ ประเสริฐสังข์ รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน