คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พิธีลงนาม MOU ร่วมกับ ThaiObayashi Training Center บริษัท นันทวัน จำกัด

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (KUSE) กับ ThaiObayashi Training Center บริษัท นันทวัน จำกัด

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องพระพิรุณ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

โดยมีรองอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต KUSE และบุคลากรฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ มก.ฉกส. รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมเป็นสักขีพยาน

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานิสิต โดยการสนับสนุนการรับนิสิตเข้าฝึกงาน และ/หรือสหกิจศึกษารวมทั้งการพัฒนาบุคลากรของคณะและบุคลากรของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัย และการบริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ขององค์กรทั้งสองฝ่าย