คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

SWOT และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภาควิทยาศาสตร์ทั่วไป

โครงการ SWOT และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

โดยภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องพรรณานิคม อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

กิจกรรมทัศนศึกษาและดูงานนอกสถานที่ วันศุกร์ที่ 8 ถึงวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เพื่อเป็นการประชุม สัมมนา ทัศนศึกษา และพบปะสังสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน ภัยคุกคาม และโอกาสของภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (SWOT Analysis) ทั้งยังเพื่อให้บุคลากรในภาควิชาฯ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ หรือร่วมแก้ปัญหาในการทำงาน ตลอดจนการพบปะสังสรรค์ สร้างความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน