คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย ณ อบต.ม่วง

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย และ การประยุกต์ใช้เพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

โดย ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย ดร.รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม และ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร/SME สร้างผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรได้อีกด้วย

ทั้งนี้ โครงการอบรมนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับชุมชนบ้านโนนศาลาหมู่ 12 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย Innovation Hub-Food & Agriculture: Translation Research เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0