คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับนิสิตภาควิชา CIS

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับนิสิต CIS

โดยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวนทั้งสิ้น 45 คน

วันพุธที่ 13 ถึงวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจอันดีประกอบการเรียนในชั้นเรียน เพื่อเปิดโลกทัศน์ต่อตัวนิสิตในภาควิชาฯ ทำให้นิสิตได้สัมผัสกับงานในสาขาวิชาชีพที่ตนเองกำลังศึกษา อันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนิสิตเองทั้งในปัจจุบันและหลังสำเร็จการศึกษา เพื่อนิสิตได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นในการเรียน ทำให้เกิดแรงกระตุ้นในการเรียนและได้เรียนรู้การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานจริง

หัวหน้าโครงการ อ.สาวิณี แสงสุริยันต์