คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำนิสิต CIS

โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (โครงการค่ายผู้นำไอที ครั้งที่ 14)

โดยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้แสดงความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าแสดงออก และมีความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ นิสิตได้ใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ และเพื่อให้นิสิตทุกชั้นปีรู้จักกันและมีความสามัคคีกันมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยภารกิจหลัก คือกิจกรรมสานสัมพันธ์ให้กับนักเรียนโรงเรียนนาแก้วพิทยาคม และกิจกรรมสานสัมพันธ์ บำเพ็ญประโยชน์แก่ทางโรงเรียน

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ศรัญญา แซ่ตั้ง