คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการแข่งขันสะพานไม้เสียบลูกชิ้นและไม้ไอศกรีม 2019

โครงการแข่งขันสะพานไม้เสียบลูกชิ้นและไม้ไอศกรีม 2019 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

วันเสาร์ที่ 23 และวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ อาคารหอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตเกิดความเข้าใจในการออกแบบโครงสร้าง เพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ในการออกแบบโครงสร้างระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตในภาควิชาฯ หมายเหตุ การสร้างโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม เป็นรูปแบบหนึ่งของโครงสร้างจำลอง ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องนำความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธาเข้ามาออกแบบ และดำเนินการประกอบโครงสร้าง โดยกำหนดเป้าหมายให้โครงสร้างที่สร้างจะต้องสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด โดยมีระยะโก่งตัวของโครงสร้างไม่เกินที่กำหนดไว้ ทำให้เห็นถึงสภาวะการวิบัติจริงของโครงสร้าง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน เป็นการสร้างจิตสำนึก ด้านความปลอดภัยในด้านการออกแบบและก่อสร้างโครงสร้าง ซึ่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องเริ่มต้นจากการศึกษากฎ กติกาในการแข่งขัน ดำเนินการวางแผนงาน วิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบโครงสร้าง วางแผนการก่อสร้าง และก่อสร้างโครงสร้าง ตลอดจนมีการพิจารณาด้านความประหยัดในการใช้วัสดุ และระยะเวลาในการก่อสร้าง เพื่อให้ได้ลักษณะรูปแบบของโครงสร้างที่มีเสถียรภาพ มั่นคง แข็งแรง และมีประสิทธิภาพสูงสุด