คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการดูงานนอกสถานที่ของนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

โครงการดูงานนอกสถานที่ของนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 ประจำปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

วันจันทร์ที่ 25 และวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน , โครงการก่อสร้างสายทางหนองหาน - พังโคน ตอน 2 , เขื่อนน้ำพุง และวัดถ้ำผาแด่น (งานวิศวกรรมกับการทำนุบำรุงศาสนา) จังหวัดสกลนคร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตของภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมมีความเข้าใจในการประยุกต์ใช้วิชาการในการปฏิบัติงานจริงในสนาม ตลอดจนการเรียนรู้เทคนิค ขั้นตอน วิธีการก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตมีทางเลือกในการพิจารณาลักษณะของงานวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมที่ตนเองชอบหลังสำเร็จการศึกษา และเพื่่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าโครงการ อ.วิทยา ศรีสมบูรณ์