คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Workshop on SDG between KU.CSC and AIU 24 Feb - 4 Mar 2019

ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และ ดร.ปิยนุช ใจแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยนิสิต

เข้าร่วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ Sustainable of the medicopolis (Herbal City) for Sustainable Development Goals (SDGS) 2019 ร่วมกับ Akita International University ประเทศญี่ปุ่น

ซึ่งมีรูปแบบโครงการเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดการสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างนิสิตภายในวิทยาเขตฯ และ Akita International University ประเทศญี่ปุ่น โดยมีบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และสถานที่สำคัญต่างๆ ภายในจังหวัดสกลนคร

ในระหว่างวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ - วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2562