คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิสิตวิศวกรรมเครื่องกลได้รับรางวัลงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอแสดงความยินดียิ่งกับ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

ในโอกาสได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงาน ในโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562 ระดับอุดมศึกษา” ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา BITEC Bangkok International Trade & Exhibition Centre ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลงานที่ 1 ระบบเตานึ่งไอน้ำประหยัดเชื้อเพลิงสำหรับฆ่าเชื้อราไม่พึงประสงค์ ในก้อนอาหารเชื้อเห็ด ได้รับรางวัลผลงานระดับเหรียญทองแดง โดย นางสาวชิดชนก บุญบำเรอ นายวีรศักดิ์ คำส่าง นายกิตติพงษ์ พลศรีดา

ผลงานที่ 2 รถขนวัสดุในฟาร์มขนาดเล็กที่ใช้ 3 เชื้อเพลิง ได้รับรางวัลผลงานระดับเหรียญทองแดง โดย นายสมพร ปาวะรี นายชัยทวี ศรีสุราช นายพิศุทธ์ ผาสุข นายเจษฎา พ่อธานี นายณัฐดนัย พงษ์ไพบูลย์ นายอนุสรณ์ ภิรมย์

ทีมอาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ พานโคกสูง อาจารย์ ดร.อมลิน ต้องกระโทก

 

หมายเหตุ

งาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562 (Thailand Inventors’ Day 2019) ที่มาและความสำคัญ ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2537 ได้กำหนดให้วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น “วันนักประดิษฐ์” เพื่อน้อมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ในการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย” หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทย และเป็นครั้งแรกของโลก รวมทั้งทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักประดิษฐ์ไทยในการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และสังคมส่วนรวมได้เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการ วิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงาน “วันนักประดิษฐ์” มาแล้ว เป็นครั้งที่ 20 ซึ่งในปีพุทธศักราช 2562 จะถือเป็นการจัดงาน ครั้งที่ 21 เพื่อนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม พร้อมใช้และความก้าวหน้าด้านการประดิษฐ์คิดค้นของประเทศให้เกิดการขยายผลและนำไปใช้ประโยชน์ในมิติ ต่างๆ สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และเป้าหมายประเทศไทย 4.0 ในการนำการวิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมของประเทศ ภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อความก้าวไกลของประเทศไทย”

วัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ

1.เพื่อเป็นเวทีระดับชาติในการเผยแพร่ ถ่ายทอดและขยายผลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่ผู้ใช้ ประโยชน์ และสาธารณชน

2.เพื่อเป็นกลไกในการสร้างแรงบันดาลใจแก่นักประดิษฐ์ไทยในการพัฒนาผลงานประดิษฐ์คิดค้น และแรงจูงใจในการประดิษฐ์คิดค้นแก่เยาวชนรุ่นใหม่

3.เพื่อเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการประดิษฐ์คิดค้น ต่อการพัฒนาประเทศ

กลุ่มเป้าหมายหลักของการจัดงานฯ

1.หน่วยงาน/องค์กรกำหนดนโยบายและสนับสนุนการประดิษฐ์คิดค้นของไทยและนานาชาติ

2.หน่วยงาน/องค์กรด้านการประดิษฐ์คิดค้น ทั้งภาครัฐและเอกชนของไทยและนานาชาติ

3.สถาบันการศึกษา

4.นักประดิษฐ์ทั่วไป และนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

5.ผู้ประกอบการที่สนใจนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปต่อยอดเชิงพาณิชย์

6.เยาวชน และประชาชนทั่วไป