คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รับใบประกาศนียบัตรจากคณบดี จากการเข้าร่วมโครงการวิจัย ณ ฝรั่งเศส

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ตัวแทนนิสิตจากคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

เข้ารับใบประกาศนียบัตรจาก ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จากการเข้าร่วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ Sustainability Village Project ร่วมกับ University of Bordeaux สาธารณรัฐฝรั่งเศส ในระหว่างวันจันทร์ที่ 1 ถึงวันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ University of Bordeaux สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับการบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีทางการเกษตร และสถาปัตยกรรมศาสตร์ในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการดำเนินงานกิจกรรมปฏิบัติการ รวมทั้งการฝึกทักษะการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนและเปิดโอกาสให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติจริง รูปแบบโครงการเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดการสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างนิสิตภายในวิทยาเขตฯ และ University of Bordeaux สาธารณรัฐฝรั่งเศส ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ดีกับต่างประเทศ เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ เกิดการพัฒนาตนเอง ความรับผิดชอบ การเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีของนักเรียนต่างประเทศ โดยรูปแบบการดำเนินกิจกรรมจะจัดเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ Sustainability Village Project โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ University of Bordeaux สาธารณรัฐฝรั่งเศส

 

หมายเหตุ

อาจารย์และนิสิตเข้าร่วมจำนวน 8 คน ดังนี้

1.อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 คน คือ ดร.รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

2.อาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จำนวน 1 คน คือ ดร.พิมพ์อมร นิยมค้า รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม

3.นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 3 คน คือ นายสหรัฐ จันทุม นายชิตชัย ฤทธิวงษ์ และ นายณัฐพล ธงยศ

4.นิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จำนวน 2 คน คือ นางสาวนภัสสร ดวงคุณ และ นางสาวอาสหม๊ะ โต๊ะตาหยง

5.นิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 1 คน คือ นายอภิวัฒน์ แสงอุบล