คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แสดงผลงานนวัตกรรมและผลงานทางวิชาการในงานรวมน้ำใจไทสกลปี 2562

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมและผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนิสิตของคณะฯ ในงาน "งานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562"

ในระหว่างวันศุกร์ที่ 25 มกราคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสกลนคร