คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมเพื่อรับข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)

ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมเพื่อรับข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) จากทีมที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ ห้องพรรณานิคม อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี