คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิสิตได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการแข่งขัน SolidWorks

ดร.รุ่งทวี ผดากาล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต อ.กิติโชค พรหมณีวัฒน์ และ อ.ธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

นำทีมนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท

จากการแข่งขันทักษะทางด้านการออกแบบสามมิติสำหรับงานวิศวกรรม (SolidWorks) ในการประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27

ในระหว่างวันจันทร์ที่ 21 ถึงวันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ทั้งนี้ คณะฯ ได้จัดส่งนิสิตเข้าร่วมการแข่งขัน 2 รายการ ดังนี้

1.การแข่งขันทักษะทางด้านการออกแบบสามมิติสำหรับงานวิศวกรรม (SolidWorks)

2.การแข่งขันทักษะทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า เรื่อง ระบบควบคุมอัตโนมัติทางด้าน PLC)

 

โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด วิสัยทัศน์และประสบการณ์ด้้านการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาภาคฯ และการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย และเพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 และสานต่อความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ