คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิสิตได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันนวัตกรรม 24 ชม. ระดับประเทศ

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ขอแสดงความยินดียิ่งกับนิสิตจากทีม Composite Ideology นำโดยนิสิตจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 4 คน ได้แก่

1. นายไกรวิท มงคลสกุลฤทธิ์

2. นายศุภกฤต เที่ยงจิตต์

3. นายนิติภูมิ ใยปางแก้ว

4. นายพุฒิพงศ์ รุ้งแสงเจริญทิพย์

ในการได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันนวัตกรรม 24 ชม. ระดับประเทศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่ 19 และวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2562 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ร่วมกับนิสิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี อ.ดร.นิตยา เมืองนาค เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ประสานงานโครงการฯ และ อ.เทียมเทพ คำเกษ อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ดูแลนิสิตตลอดการแข่งขัน

กิจกรรมการแข่งขันนวัตกรรมภายใน 24 ชั่วโมง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “24 Hours of Innovation Thailand 2018” ที่ผ่านมาทีมงานโครงการได้จัดกิจกรรมให้กับเยาวชนและนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ โดยจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “Creativity Thinking and Innovation Workshop” ให้กับนักศึกษาใน 14 สถานบันทั่วประเทศ และจัดกิจกรรมการแข่งขันนวัตกรรมภายใน 24 ชั่วโมง ระดับภูมิภาค (Regional Competition) ทั้งหมด 6 สนามแข่งขันใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2561 และระดับประเทศ (วันที่ 22-23 กันยายน 2561) ที่ผ่านมา นิสิตจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลชนะเลิศ และนิสิตจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันระดับภูมิภาคที่จัดที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น การแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันในรอบพิเศษนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดโอกาสให้แก่เยาวชนและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้มีโอกาสในการแสดงความคิดสร้างสรรค์และทักษะนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาจริงจาก "สถาบันมะเร็งแห่งชาติ" ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่ายสถาบันการศึกษากว่า 30 แห่ง ร่วมกับ กฟผ. จัดกิจกรรมการแข่งขันนี้ขึ้น โดยจะมีเยาวชนและนักศึกษาเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 100 คน จาก 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ รวมถึงบุคลากรของ กฟผ. ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันนวัตกรรมภายใน 24 ชั่วโมงนี้ด้วย