คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิสิตได้รับรางวัล Rookie Award ในงาน 15th Auto Challenge 2019

ดร.อาทิตย์ แสงงาม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต และ นายจิรวัฒน์ อรรถเศรษฐ วิศวกรเครื่องกล นำทีมนิสิตในภาควิชาฯ

ชิงชัยในการเข้าร่วมการแข่งขัน 15th TSAE Auto Challenge 2019 Student Formula ได้รับรางวัล Rookie Award 15th Auto Challenge 2019 Student Formula

ในชื่อทีม "CSC Racing Team Formula "

จัดโดยสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย ในระหว่างวันศุกร์ที่ 18 ถึงวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2562 ณ สนามแข่งรถปทุมธานีสปีดเวย์ จ.ปทุมธานี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะวิศวกรรมยานยนต์ เสริมสร้างบุคลากรด้านยานยนต์ในประเทศไทย สนับสนุนการออกแบบ การสร้างยานยนต์และการจัดการอย่างครบวงจร ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมด้านยานยนต์โดยฝีมือคนไทย และเพื่อนำไปสู่การแข่งขันระดับโลกต่อไป

 

หมายเหตุ

การแข่งขัน Auto Challenge 2019 Student Formula เป็นการแข่งขันรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ที่มีลักษณะเป็น Formula car (อ้างอิง SAE Formula) การแข่งขันรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าที่มีลักษณะเป็น Formula SAE Electric

ซึ่งมีข้อกำหนดทั่วไปคือเป็นยานยนต์ที่มี 4 ล้อ มีที่นั่งเดียว (ผู้ขับขี่) เป็นการแข่งขันออกแบบและสร้างทางวิศวกรรมสำหรับรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ขนาดไม่เกิน 710 cc ใช้ E10 (Gasohol 95) เป็นเชื้อเพลิงสำาหรับ Formula SAE Electric มี Tractive System Voltage ไม่เกิน 600 VCD ก าลังไฟฟ้าที่จ่ายออกจากแบตเตอรี่ไม่เกิน 80 KW และห้ามใช้แบตเตอรี่ชนิด LiFeP04 กติกาการแข่งขัน ใช้กติกา SAE Student Formula 2017-18 เป็นกติกาหลัก ประกอบกับกติกาของสมาคม เพื่อความเหมาะสมสำหรับการแข่งขันในประเทศไทย (Local rules)