คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการแลกเปลี่ยน ณ Akita International University (AIU) ญี่ปุ่น

ดร.ปิยนุช ใจแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และนิสิต จำนวน 2 คน คือ นายเทพพิทักษ์ ทัศคร นิสิตหลักสูตรวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 และ นายวริทธิ์ธร แย้มศิริ นิสิตหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษา Ugo Town, Akita Prefecture, Japan and KU-CSC Cultural Exchange Program ณ Akita International University (AIU) ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันศุกร์ที่ 18 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ.2562

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางด้านภาษา และประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานในต่างประเทศให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้วยการร่วมทำกิจกรรมทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ โดยมีนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันคู่สัญญาเข้าร่วมโครงการด้วย ทั้งยังเพื่อเป็นการเตรียมการจัดสหกิจนานาชาติในประเทศญี่ปุ่น ก่อเกิดให้นิสิตมีทักษะ ประสบการณ์ต่างประเทศ ได้เปิดโลกทัศน์ มีความรู้และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น สามารถสร้างเครือข่ายเพื่อจัดโครงการสหกิจศึกษานานาชาติให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร