คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร.นงค์ลักษณ์ เหลาพรม อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตจากหน่วยงานต่างๆ ของวิทยาเขตฯ

เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 17 และวันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดขอนแก่น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตร การให้บริการแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งกิจกรรมในงานจัดให้มีการแสดงนิทรรศการของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ทั้งของรัฐบาลและเอกชน