คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รับมอบทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท จาก บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด

ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท จาก บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด แก่นิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ.2562 ณ ห้อง 2-301 อาคารเรียนรวม