คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการ HOMEROOM CIS ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

จัดกิจกรรมโครงการ HOMEROOM CIS ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

ในวันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ.2562 ณ ห้อง 2-301 อาคารเรียนรวม

ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างนิสิต คณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาฯ โดยลักษณะของกจิกรรมจะเป็นการการพบปะ พูดคุย แจ้งข่าวสารต่างๆ รวมถึงสอบถามและตอบข้อสงสัยต่างๆ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตในภาควิชาได้รับทราบข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทางภาควิชา คณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจแผนการเรียนของหลักสูตร เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับบุคลากรและระหว่างนิสิตในภาควิชาฯ และเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนิสิตในภาควิชาฯ

หัวหน้าโครงการ อ.ฐาปนี เฮงสนั่นกูล