คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการค่ายบูรณาการห้องเรียน EIS

ดร.ณภสินธุ์ พัฒนากูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต หลักสูตรเคมีประยุกต์

ร่วมเป็นวิทยากรให้กับโครงการค่ายบูรณาการห้องเรียน EIS (English for Integrated Studies) จัดกิจกรรมแรลลีสเต็มสไตล์ และปฏิบัติการทำครีมด้วยตัวเองของนักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ในวันเสาร์ที่ 5 และวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2562 ณ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะความรู้ในด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ เพื่อปลูกฝังให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถ และทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีในยุคศตวรรษที่ 21 และเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสากล

 

หมายเหตุ
โครงการห้องเรียนนวัตกรรม EIS คือการจัดการเรียน การสอน ที่บูรณการภาษาอังกฤษ ในสามวิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โดยผู้สอนจะมียุทธศาสตร์การใช้ภาษาอังกฤษอย่างพอเพียง และการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน เพื่อจัดกิจกรรมในชั้นเรียนอย่างหลากหลาย นอกจากจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถกล้าแสดงออกทางภาษา โดยมีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน การจัดทารายงาน นำเสนองานด้วยภาษาอังกฤษ ตลอดจนส่งเสริมต่อยอดผู้เรียนเพื่อเตรียมตัว เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมอาเซียน และประชาคมโลก